Bộ phận sinh học là khối lượng cơ thể của sinh vật được tạo ra từ quá trình sinh sản. Nó bao gồm các tế bào, các tế bào gốc và các tế bào phát triển từ các tế bào gốc. Bộ phận sinh học cũng bao gồm các chất tạo thành cơ thể sinh vật như DNA và RNA. Bộ phận sinh học cũng bao gồm các quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

Bộ phận sinh học là một phần quan trọng của cơ thể sinh vật và quá trình sinh sản. Nó cung cấp các tế bào, các chất tạo thành cơ thể sinh vật và các quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Bộ phận sinh học cũng là nơi sinh sản của sinh vật diễn ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 1 =