Nông, công, ngư nghiệp

mua bán trao đổi liên quan đến công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp